Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

6114 e218
Reposted fromkyte kyte viadepressiverealism depressiverealism
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
8805 e935 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl
8775 4749 500

“When you really love coffee”

May 23 2017

Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.

May 21 2017

0166 8442 500

ghastly-h-crackers:

monkeyfrog:

merhaskell:

he’s got important capybara shit to do 

This photo makes me unreasonably happy.

I must go, my people need me.

Reposted fromfinnglas finnglas viaconcarne concarne
3025 a7d8 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaconcarne concarne
8206 5f17 500
Reposted fromqb qb viairmelin irmelin
2615 6e78 500
0254 d77e
4275 430a

retrogasm:

Metropolis

Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaconcarne concarne
7570 b93c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaconcarne concarne
never give up
Reposted fromweirdporn weirdporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl