Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

3090 bdcb 500
Paula Jeziorska Kajaki w Rakowieckim, Wrocław
Reposted fromlouve louve viapl pl

August 09 2017

7732 b037
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viathebizon thebizon
Reposted fromFlau Flau viathebizon thebizon
5903 d0cc 500
such relative meme
Reposted fromnajlepsza najlepsza viathebizon thebizon
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatonietak tonietak

July 12 2017

Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viairmelin irmelin
4776 ac29
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
4701 5832 500
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq viatonietak tonietak
9182 fda6 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatonietak tonietak
9619 4bc6 500
Reposted fromfungi fungi viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
6351 09c7 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
5268 856d
Reposted from1923 1923 viaconcarne concarne
6804 d54a 500
Wild flowers - Sergej Tutunov
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
6025 c7a8
Reposted fromtichga tichga vianoisetales noisetales
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viadepressiverealism depressiverealism
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl