Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

3094 7be2
Reposted fromkarahippie karahippie vianosiemka nosiemka
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viathebizon thebizon
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathebizon thebizon
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viairmelin irmelin
3090 bdcb 500
Paula Jeziorska Kajaki w Rakowieckim, Wrocław
Reposted fromlouve louve viapl pl

August 09 2017

7732 b037
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viathebizon thebizon
Reposted fromFlau Flau viathebizon thebizon
5903 d0cc 500
such relative meme
Reposted fromnajlepsza najlepsza viathebizon thebizon
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatonietak tonietak

August 24 2017

3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viairmelin irmelin
3090 bdcb 500
Paula Jeziorska Kajaki w Rakowieckim, Wrocław
Reposted fromlouve louve viapl pl

August 09 2017

7732 b037
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viathebizon thebizon
Reposted fromFlau Flau viathebizon thebizon
5903 d0cc 500
such relative meme
Reposted fromnajlepsza najlepsza viathebizon thebizon
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatonietak tonietak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl