Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaSilentRule SilentRule
1555 2163
Reposted fromtfu tfu viaSilentRule SilentRule
3616 fc1a
Reposted fromteijakool teijakool viaSilentRule SilentRule
7714 01d2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSilentRule SilentRule
1478 23bc 500
Cute photoshoot, found somewhere on Reddit
Reposted fromSilentRule SilentRule
5819 afc8 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaSilentRule SilentRule
0393 c097 500
Reposted frompiehus piehus viaSilentRule SilentRule
3070 08ba 500
Reposted fromyikes yikes viaSilentRule SilentRule

December 01 2019

8078 aba3 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

November 30 2019

1529 c470 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Reposted fromgruetze gruetze viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

November 28 2019

4760 5a29 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
6187 4d76 500
Reposted frompapaj papaj viakwasmilosz kwasmilosz
2572 39a4
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatonietak tonietak
8834 7cb1 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viatonietak tonietak
9027 14c2 500
Reposted fromerq erq viairmelin irmelin
0425 5536 500
Reposted fromlaters laters viaFalloutsoup Falloutsoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl